Job Description

 • Job Position :
  Educator (งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  Temporary worker(University Income)
 • Fuclty :
  Division of Research Management
 • Work location :
  ศาลายา
 • Application Opening Date :
  1 July 2020
 • Application Closing Date :
  14 August 2020
 • Application for test :
  1 October 2020
 • Date of report for Duty :
  1 October 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Master of Arts
 • Work Experience :
  ตามเอกสารแนบ
 • Age not over :
  35
 • Qualifications :
  1. ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel) เป็นอย่างดี และอื่นๆ เช่น Email และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  4. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี
  5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  6. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • IELTS (Academic Module)          คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๓ คะแนน           หรือ
   • TOEFL IBT                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน         หรือ
   • TOEFL ITP                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน       หรือ
   • TOEFL CBT                                คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน         หรือ
   • TOEIC                                       คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน       หรือ
   • MU GRAD Test                          คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน         หรือ
   • MU - ELT                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

  7. หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้

 • Description :

  1. วางระบบ กำกับดูแล ติดตาม และให้คำแนะนำแก่ส่วนงานในการบริหารจัดการตามนโยบายมหาวิทยาลัยและกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และการขอใบอนุญาตเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชกัญชา/กัญชง เป็นต้น

  2. ประสานงาน ติดตามข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่มีการใช้ทรัพยากรชีวภาพ/พืช/สัตว์ในโครงการวิจัย และดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  3. วางแผนการจัดอบรม ให้ความรู้แก่นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ทราบข้อมูล แนวปฏิบัติ และดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย

  4. ประสานงานจัดการประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายด้านการวิจัย เช่น คณะกรรมการอำนวยการด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะอนุกรรมการฯที่เกี่ยวข้อง

  5. ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยในการขอใบอนุญาตทำการวิจัยที่มีการใช้กัญชา/กัญชงในโครงการวิจัย

  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  ปริญญาโท ๑๗,๕๐๐ บาท (+ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ บาท)

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-849-6242 ในวันและเวลาราชการ
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   Download
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download