รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปฏิบัติงานประจำที่ศาลายา)
 • เปิดรับสมัคร :
  22 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  25 มิถุนายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  29 มิถุนายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

  2. มีสัญชาติไทย เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร

  คุณสมบัติอื่นๆ

          1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word/ Excel/ Internet/ Intranet และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้

            2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้นได้

            3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี   

            4. มีความสามารถในการสังเกต วางแผนงาน คิดงานเป็นระบบ

            5. มีความขยัน อดทน ความละเอียดรอบคอบ และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา 

            6. มีใจรักงานด้านบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านบริการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์  ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

  2. รับผิดชอบจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องแก้ว เครื่องมือวิทยาศาสตร์ น้ำยา สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ ตามรายการที่จัดส่งมาให้เตรียม

  3. จัดเก็บ-ล้างอุปกรณ์เครื่องแก้ว เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หลังจากเลิกการเรียนการสอน

  4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน (ช่วงเช้า) และสอบสัมภาษณ์ (ช่วงบ่าย)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  11,500    บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015094
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ