รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  28 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  11 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  26 กรกฎาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.  ไม่จำกัดอายุ

  3.  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น ไม่จำกัดสาขา

  4.  มีสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

  5.  มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

  6.  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคลากรหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

  7.  หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานธุรการโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  ติดตามผล Lab ของผู้ป่วยเพื่อเตรียมเข้าห้องตรวจ

  2.  ช่วยในการส่งสารคัดหลั่งของผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย

  3.  ติดตามผลตรวจ Lab out จากห้องเทคนิคการแพทย์สำหรับวันถัดไป

  4.  เบิกเวชภัณฑ์ทางการแพทย์, CSSD, พัสดุ, คลังยา, คลังห้องจ่ายยา และเทคนิคการแพทย์

  5.  รับ-ส่งเอกสาร เข้า-ออก พร้อมติดตามเอกสารต่าง ๆ ที่ออกจากหน่วยงาน

  6.  จัดพิมพ์เอกสาร, ถ่ายเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

  7.  ส่งตรวจผู้ป่วยทางระบบคอมพิวเตอร์

  8.  ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ ของหน่วยงาน

  9.  จัดเก็บผล Lab เข้าแฟ้มคนไข้

  10. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการใช้งาน

  11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ (จำนวน 3 วัน) สำหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน

  หากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากงานตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือหากมีผลตรวจมาจากภายนอก (ต้องเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น) โดยผลตรวจนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และนำผลการตรวจให้แพทย์ที่หน่วยตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรายงานผล รวมถึงจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 9,400 บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496600 ต่อ 1041
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ