รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  4 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  2 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  17 สิงหาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ลักษณะงานที่ 1 (3 อัตรา)
  1. ศึกษา วางแผน วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  2. เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้ออกแบบไว้ ทดสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาดของชุดคำสั่ง
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  ลักษณะงานที่ 2 (1 อัตรา)
  วิเคราะห์และวางแผนงานระบบเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบการออกแบบรายงาน ให้เป็นไปในแนวทาง และทิศทางเดียวกับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความรู้เรื่องระบบฐานข้อมูล (Database System) ระบบการจัดการ-ฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูล เช่น Oracle, MS-SQL สามารถวิเคราะห์ ออกแบบระบบการทำงาน และพัฒนาระบบการทำงาน และพัฒนาระบบ เพื่อช่วยในการออกแบบรายงานได้เป็นอย่างดี                                                                                  
                                               

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
  4. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา ASP.Net, VB.Net, C# เป็นต้น และเขียนชุดคำสั่งภาษาฐานข้อมูล SQL (ลักษณะงานที่ 1)
  5. หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ด้านฐานข้อมูล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างได้อย่างหนึ่ง TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ TOELF IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test 36 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (กรุณาแนบเอกสาร)
  7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  8. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่สำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน, ปฏิบัติและสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  19,500 บาท (สามารถขอเพิ่มเงินได้ตามประสบการณ์)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ