รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สังกัดงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 • เปิดรับสมัคร :
  21 มิถุนายน 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 สิงหาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ    ระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. มีความรู้ทางด้านภาษา SQL และภาษา JavaScript, Node.js, Python, Java, PHP อย่างน้อย 1 ภาษา
  4. มีความรู้ในระบบฐานข้อมูล เช่น My-SQL, MS-SQL, Postgresql อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล
  5. มีความสามารถในการเขียนและเข้าใจ Flow Chart, Data Model และออกแบบ User Interface
  6. มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Architecture Server Network เพื่อใช้สำหรับการออกแบบ/สร้าง Web Application ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลได้
  7. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สามารถเข้าใจสิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว มีความสนใจในเครื่องมือทันสมัยและพร้อมนำมาประยุกต์ใช้งาน
  8. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  9. มีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  ** หมายเหตุ ในตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ได้รับการยกเว้นการใช้คะแนนภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนการรับสมัคร 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสารสนเทศ วิศวกร (ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิชาการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้ได้รับยกเว้นการใช้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในขั้นตอนการรับสมัคร
  ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  หรือต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุ
  ในกรณีที่ยื่นคะแนนก่อนการสมัครผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย การศึกษา บริการวิชาการ และอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Web Application หรืออื่นๆ ตามลักษณะเฉพาะของระบบงาน
  2. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล แก้ไขปัญหา และพัฒนาปรับปรุงระบบหรือโปรแกรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้าน Cybersecurity
  3. ศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเองได้ สามารถเข้าใจสิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความสนใจในเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพร้อมนำมาประยุกต์ใช้งาน
  4. ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบต่างๆ ของหน่วยงาน
  5. ปฎิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คัดเลือกจากใบสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015710 หรือ 022015026
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :