รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานห้องสมุด
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาวิจัยและวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  22 มิถุนายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)  

  2.   อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

  3.  วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา (หากจบด้าน

  เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  4.   สามารถเขียน Website ได้

  5.  มีบุคลิกดี รักและสนใจงานบริการสารสนเทศ

  6.  มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์สำนักงานและใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องเช่น การตกแต่งภาพ และการออกแบบได้

  7.  มีประสบการณ์ด้านการเขียน Website จะได้รับการพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  จัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website หน่วยงาน

  2.      จัดทำสื่อ Graphic และ Multimedia สำหรับการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์

  3.      จัดทำคลังความรู้ของหน่วยงาน

  4.      ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยประจำห้องสมุด

  5.      จัดทำและเก็บรวบรวมสถิติบริการเกี่ยวกับห้องสมุด

  6.      คำแนะนำ ตอบปัญหาแก่ผู้รับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความเข้าใจในงานห้องสมุด

  7.      ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และสอบสัมภาษณ์หากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากงานตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือหากมีผลตรวจมาจากภายนอก (ต้องเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนเท่านั้น) โดยผลตรวจนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และนำผลการตรวจให้แพทย์ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรายงานผล รวมถึงจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 11,500 บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496600 ต่อ 1041
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :