รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลาง
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 กันยายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศหญิง/ ชาย (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 3.00 สาขาการเงินและบัญชี สาขาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Social Network ได้เป็นอย่างดี
  5. มีสุขภาพแข็งแรง
  6. มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารที่ดีในการติดต่อประสานงาน
  7. มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่น
  8. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. จัดทำแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร
  2. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ ของคณาจารย์และนักศึกษา
  3. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
  4. ตรวจสอบความถุกต้องรายงาน statement เงินรายได้หลักสูตรประจำเดือน
  5.กรอกข้อมูลด้านการเงิน รายรับ-รายจ่าย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ลงในโปรแกรมของคณะฯ
  6. จัดทำรายงานด้านการเงินและบัญชีให้แหล่งทุนในต่างประเทศ
  7. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างด้านวัสดุของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรและหน่วยงาน
  8. ให้บริการข้อมูลด้านกฎ ระเบียบ การเบิกจ่ายและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในหลักสูตรแก่อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  9. ประสานงานกับแหล่งทุนในต่างประเทศและมหาวิทยาลัย
  10. ประสานงานกับอาจารย์ทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลในประเทศและต่างประเทศ
  11. สรุปรายงานความก้าวหน้าด้านการเงินและบัญชีในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  19,500 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :