รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานจัดระบบงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 • เปิดรับสมัคร :
  21 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  28 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  17 กันยายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
  ๒. เพศ ชาย หญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  ๓. มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไป สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล เข้าใจ
      กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office , Excel, Power Point
      และ Internet
  ๕. สามารถทำงานในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน กลุ่มบุคคลหรือบุคคลได้
  ๖. มีความใฝ่รู้ เรียนรู้งานใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  ๗. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟังอ่าน อยู่ในเกณฑ์ดีและมีผล
      คะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น ธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
      งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานจัดระบบงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ
  ๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  ๓. ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง และเตรียมการ
      สำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม ร่างโครงการฝึกอบรม ดู
      งาน แลกเปลี่ยนนักศึกษา
  ๔. ปฏิบัติงานด้านการติดต่อ นัดหมายและประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและ
      ภายนอกมหาวิทยาลัย และตอบคำถามนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
  ๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริการการ
      ศึกษา งานบริหารงบประมาณ งานบริหารพัสดุ
  ๖. อำนวยความสะดวกให้กับอาคันตุกะ อาจารย์พิเศษ และบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่าง
      ประเทศ เพื่อให้การเรียนการสอน การทำวิจัยของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  ๗. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการ
      ทำงาน
   ๒. สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ         ๑๙,๕๐๐   บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ