รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค (งานบริหารจัดการ)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย และหอพักบางขุนนท์
 • เปิดรับสมัคร :
  20 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  17 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  29 ตุลาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารที่มีพื้นที่มากกว่า ๕,ooo ตารางเมตรขึ้นไป อย่างน้อย ๒ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  20 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร-

  วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ก่อสร้างหรือโยธา  หรือสาขาอื่นที่

  เกี่ยวข้อง

  ๒.  อายุระหว่าง ๒o ถึง ๓๕ ปี

  ๓.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป AUTO  CAD, Microsoft Office

  และ Internet ได้ในระดับดี

  ๔.  หากมีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานระบบอาคารที่มีพื้นที่มากกว่า ๕,ooo

  ตารางเมตรขึ้นไป อย่างน้อย ๒ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๕.  มีความรู้และเข้าใจในแผนปฏิบัติงานของระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)  

  เป็นอย่างดี

  ๖. สามารถทำงานในสภาวะกดดัน  มีความอดทนและมีใจรักบริการ

  ๗. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน  ขยัน  มีทักษะในการเรียนรู้และสามารถ

  ทำงานเป็นทีมได้

  ๘.  สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและนอกเวลาราชการได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างเทคนิค   ดังนี้

  ๑.      ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  รายงานผลการดำเนินงานและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประกอบอาคาร  เช่น ระบบทางไฟฟ้าและสื่อสาร  ระบบประปาและสุขาภิบาล  ดับเพลิง  ระบบปรับอากาศ และระบบประกอบอาคารต่างๆ  ได้แก่  สี, ฝ้า, หน้าต่าง, ประตู,พื้นกระเบื้อง, พื้นทางเดินและอุปกรณ์สำนักงาน  เป็นต้น

  ๒.       ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของอาคาร  ระบบประกอบอาคาร  ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา

  ๓.      ปฏิบัติงานตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบประกอบอาคารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

  ๔.      บันทึกหน่วยไฟฟ้า  น้ำประปา  พร้อมทั้งทำสถิติของแต่ละหน่วยงาน/ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางในอาคาร  เพื่อนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์การใช้พลังงานและร่วมจัดแผนงานในการประหยัดพลังงานของอาคาร

  ๕.      ดูแลและควบคุมให้บุคลากรของผู้รับจ้างที่เข้ามาซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของคณะฯตลอดเวลา

  ๖.      ร่วมจัดทำแผนสำรองฉุกเฉินต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - อัตราเงินเดือนวุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เดือนละ ๙,๔oo บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท  รวมเป็น  ๑๐,๙๐๐  บาท

  - อัตราเงินเดือนวุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ ๑๑,๕oo บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๗๘๕ บาท  รวมเป็น  ๑๒,๒๘๕  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ