รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฎิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานเลขานุการ งานด้านยุทธศาสตร์และงานแผน งานหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชา รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  26 มิถุนายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  21 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  3 กันยายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
  ๒.) มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่   
  ๓.) สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel,  PowerPoint ได้  ทั้งนี้หากมีความสามารถใช้โปรแกรมพัฒนาเวปไซด์ โปรแกรมการออกแบบกราฟิกเช่น Photoshop หรือ Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  ๔.) สามารถปฏิบัติงานด้านเลขานุการ  เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องและเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการประชุมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๕.) ถ้าสอบผ่านภาค ก  ของรัฐมาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  ๖.) สนใจ/ รอบรู้เรื่องสากลในระดับนานาชาติ นำมาปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบได้ 
  ๗.) มีบุคลิกภาพ มนุษยสัฒพันธ์ และสามารปฏิบัติงานในภาวะกดดันหรือมีปริมาณมากได้ 
  ๘.) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟังอ่าน อยู่ในเกณฑ์ดีและมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไป เช่น งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินบัญชี และพัสดุ งานด้าน  ยุทธศาสตร์และงานแผน งานเลขานุการ  งานหลักสูตรต่าง ๆ ของภาควิชา
  ๒.) ด้านการวางแผนงานทำงานที่รับผิดชอบโดยร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  ๓.) ด้านการบริการ โดยให้คำปรึกษา  ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภาระกิจของหน่วยงาน 
  ๔.) งานลักษณะอื่น ๆ ที่ได้มอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน
  ๒. สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ         ๑๙,๕๐๐   บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ