รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานสื่อสารองค์กร
 • เปิดรับสมัคร :
  9 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  23 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา
  ๒. สามารถปฏิบัติงาน เป็นกะได้ รองรับการปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง
  ๓. อายุ ๒๓ ปีขึ้นไป

  ๔. มีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๕. มีบุคลิกภาพดี พูดจาไพเราะ ร่าเริง แจ่มใส ยิ้มแย้ม

  ๖. มีความอดทน ต่อแรงกดดันได้สูง และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้

  ๗. มีไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  ๘.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

        ๑. ปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อมูลเบื้องต้น และแนะนำขั้นตอนการให้บริการของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกแก่ผู้มาใช้บริการ ณ จุดติดต่อสอบถาม
        ๒. รวบรวมประเด็นคำถามที่พบบ่อยๆ แก่ผู้มาใช้บริการ ณ จุดติดต่อสอบถาม และวิเคราะห์สร้างแนวทางการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
        ๓. รับสาย –โอนสายโทรศัพท์ของบุคคลากรและประชาชนทั่วไป ณ จุดโทรศัพท์ส่วนกลางและวิเคราะห์สร้างแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
        ๔. ให้ข้อมูลเบื้องต้นของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก แก่ผู้มาใช้บริการทางโทรศัพท์และวิเคราะห์สร้างแนวทางอย่างเป็นระบบ
        ๕. รวบรวมสรุปประเด็นคำถามที่พบบ่อยๆ ทางโทรศัพท์ ณ จุดโทรศัพท์ส่วนกลาง 
        ๖. รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ รับสายโทรศัพท์กับบุคคลากรและผู้ใช้บริการ 
        ๗. รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็นในการติดต่อ จัดทำเป็นข้อมูลสมุดสะดวกค้นเบอร์แพทย์และเบอร์โรงพยาบาล  
        ๘. รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็น ในการติดต่อจัดทำข้อมูล 
        ๙. รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็นในการติดต่อจัดทำเป็นข้อมูลสะดวกค้นเบอร์แพทย์และเบอร์โรงพยาบาล      
        ๑๐. ประกาศเสียงตามสาย
        ๑๑. รวบรวมสถิติการประกาศเสียงตามสาย 
        ๑๒. ปฏิบัติงานทางด้านเอกสาร ร่างพิมพ์ หนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานสื่อสารข้อมูลสัมพันธ์
        ๑๓. รายงานอุบัติการณ์ของหน่วยงานสื่อสารข้อมูลสัมพันธ์
        ๑๔. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติด้านการรับโทรศัพท์ ๓ วัน (เฉพาะผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน)
   

                          

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑๑,๕๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2849-6600 ต่อ 1047 งานทรัพยากรบุคคล
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :