รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (การสอน)
 • จำนวน :
  4 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย หรือประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑.   ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท  (ในช่วงการทำ                

        วิทยานิพนธ์) ในสาขาต่อไปนี้ สาขาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ

        วรรณคดีตะวันตก ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การแปลและล่าม และการสอน

        ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

        สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

  ๒.   อายุไม่เกิน  ๓๕  ปี

  ๓.   มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ โดยไม่มี F ในรายวิชาหลัก

  ๔.   มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ (กรณีที่จบในประเทศไทย)

  ๕.   หลักฐานการศึกษาในวุฒิปริญญาเอก (กรณีกำลังศึกษา)

  ๖.   มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ถ้ามี)

        -  TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ (Internet-based) หรือไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ (Computer-

           based) หรือไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ (Paper-based)

        -  IELTS ไม่ต่ำกว่า ๗.๐

  ๗.   มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสม

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  7
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  100
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  250
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.   สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาในหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  ๒.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่หลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบสอนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน  :             คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 15,000  บาท

                                    คุณวุฒิระดับปริญญาโท 17,500  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :