รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  17 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  16 ตุลาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  ๒. มีสัญชาติไทย เพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันสมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  ๓. สามารถปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ๔. สามารถ ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
  ๕. สามารถปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
  ๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
  ๗. มีประสบการณ์ด้านการจัดโครงการ หรือกิจกรรม
  ๘. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความมั่นใจ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  ๙. สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ ปฎิบัติงานล่วงเวลา และนอกเวลาราชการได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ ร่างเอกสารของงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ เสนอหนังสือให้ผู้บังคับบัญชา
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่เลขาการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม เตรียมเรื่องและเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม
  ๓. งานด้านข้อมูล รวบรวมข้อมูล สถิติ เช่น ข้อมูลงานซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ โครงการต่างๆ วิเคราะห์และนำเสนอ
  ๔. เตรียมข้อมูล จัดทำ ดูแล ประเมิน งบประมาณงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  ๕. ติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ๖. ร่างโครงการ จัดโครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  ๗. ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติส่วนตัวและ
       ประวัติการทำงาน
  ๒. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ         ๑๔,๙๕๐   บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2889-2138 ต่อ 6070-76
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ