รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ฝ่ายการพัสดุ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ  ชาย/หญิง  อายุ 18 - 35  ปี  (เพศชาย  ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ทุกสาขาวิชา
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office  และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  4. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี
  6. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดส่ง วัสดุ ตามแผนดำเนินงานส่งมอบให้กับภาควิชา/หน่วยงาน
  2.  ขนส่ง วัสดุที่ค้างจ่าย ให้กับหน่วยงาน
  3. ขนส่ง โอนวัสดุข้ามคลัง
  4.  รับ-ส่ง เอกสารของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
  5.  ตรวจนับ และตรวจสอบวัสดุคงคลัง อาคารหลัก และอาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
  6. รวจรับวัสดุเข้าคลัง
  7. รวบรวมและตรวจสอบใบเบิกจ่ายวัสดุทั่วไป และจัดเก็บ
  8. งานเก็บรวบรวมใบเบิกที่ตัดจ่าย เรียบร้อยแล้วให้เป็นระบบ
  9. งานเก็บรักษา ยืม ทำงายเอกสาร
  10. งานร่างโต้ตอบหนังสือ ทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ
  11. งานนำแฟ้มเสนอคณบดี/รองคณบดีเพื่อลงนาม หรือสั่งการในกระบวนการจัดซื้อ
  12. งานการทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
  13. การจัดสถานที่ และอาหารในการประชุม
  14. จัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม
  15.  จัดเตรียมเอกสารในการประชุม
  16. จัดส่งรายงานการประชุม
  17. งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง
  18. ประสารงานกับบริษัท/ห้าง/ร้าน เพื่อตามวัสดุ กรณีเร่งด่วน
  19. รายการเบิกจ่ายพัสดุ
  20. ปริมาณยอดการจ่ายวัสดุงานช่าง เพื่อให้จัดซื้อคำนวณยอดสั่งซื้อ
  21. ร่วมรายงานผลการดำเนินงานของงานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ ประจำปี

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เงินเดือน  12,220  บาท

  เงินค่าครองชีพชั่วคราว1,065บาท

 • หมายเหตุ :
  ช่องทางการสมัครงาน ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :