รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างไฟฟ้า
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  7 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  15 สิงหาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  ซ่อมแซมงานโยธา เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
  3. มีความสามารถในการจัดทำแผนงานซ่อมบำรุง ควบคุม ตรวจสอบ
  4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
  5. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้
  6. สนับสนุนภารกิจของทางมหาวิทยาลัยที่ได้รับหมอบหมาย

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ระบบแรงดันไฟฟ้า High Voltage Over Head Line
  1.1 ร่วมแก้ไขและตรวจสอบสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
  1.2 ตรวจสอบและป้องกันวัชพืช ต้นไม้ ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง และรั้วหม้อแปลงไฟฟ้า ความยาว 8,000 เมตร ทุกๆ 3 เดือน
  1.3 ตรวจสอบขั้วต่อสาย การรั่วซึมของน้ำมันที่หม้อแปลง สารดูดความชื้น Bird Guard และ Snack Guard หม้อแปลง จำนวน ๙๒ ลูก
  1.4 แก้ไขเปลี่ยนฟิวส์แรงสูง
  1.5 ตรวจแนวสายไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งบนเสา เช่น ลูกถ้วย ล่อฟ้า อุปกรณ์ปลดวงจร ฮอทไลน์แคมป์ และระบบสายดิน

  2. ระบบแรงดันไฟฟ้า Low Voltage
  2.1 ร่วมแก้ไขและตรวจสอบสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้กับระบบไฟฟ้าอาคารส่วนกลาง และอาคารอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล จนถึงตำแหน่งตู้ MDB
  2.2 จดหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคาร เปรียบเทียบใบแจ้งค่าไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  3. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน ภูมิทัศน์ ส่วนกลางในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
  3.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ไม่สว่าง ทำความสะอาดโคมไฟฟ้า ตรวจเช็คฟิวส์โคนเสา โคมไฟถนน โคมไฟทางเดินเท้า โคมไฟส่องต้นไม้ โคมไฟใต้ม้านั่ง โคมไฟรอบแนวคันดินรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1,806 โคม
  3.2 บำรุงรักษาตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  3.3 ตรวจสอบการใช้งานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

  4. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถชั่วคราว 1, 2, 3, 4 และ 5
  4.1 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ไม่สว่าง ทำความสะอาดโคมไฟฟ้า
  4.2 บำรุงรักษาตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างตรวจสอบการใช้งานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

  5. ปฏิบัติงานระบบสื่อสาร
  5.1 ตรวจสอบ ซ่อมแซม และแก้ไขสายเคเบิลโทรศัพท์
  5.2 ตรวจสอบ ซ่อมแซม และแก้ไขสายสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด
  5.3 ตรวจสอบ ซ่อมแซม และแก้ไขสายสัญญาณกระจายเสียง

  6. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  6.1 รายงานการปฏิบัติงานตาม Job Description
  6.2 จัดทำบัญชีวัสดุที่ใช้งาน
  6.3 ช่วยปฏิบัติงานเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าถนน
  6.4 การปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับกลุ่มงานอื่น

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ)

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 785 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 1113
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ