รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  15 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  15 สิงหาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  ซ่อมแซมงานโยธา เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
  3. มีความสามารถในการจัดทำแผนงานซ่อมบำรุง ควบคุม ตรวจสอบ
  4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
  5. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้
  6. สนับสนุนภารกิจของทางมหาวิทยาลัยที่ได้รับหมอบหมาย

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. การจัดการน้ำเสีย
  1) ปฏิบัติงานซ่อมแซมเครื่องจักร ของสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
  2) ปฏิบัติงานทำความสะอาดระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
  3) ปฏิบัติงานแก้ไขซ่อมแซมระบบเครื่องจักรของสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้น
  4) ปฏิบัติงานควบคุมการเปิดปิดระบบต่าง ๆ ของสถานีสูบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
  5) ปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานีสูบน้ำเสีย ไม่ให้มีเศษขยะตลอดเวลา
  6) ปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณทางและราวจับเดินบนบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีความสะอาดตลอดเวลา
  7) ปฏิบัติงานทำความสะอาดรางเวียร์ถังตกตะกอน เป็นประจำทุกเดือน
  8) ปฏิบัติงานทำเก็บขยะพร้อมทำความสะอาดเครื่องดักขยะอัตโนมัติเป็นประจำทุกวัน
  9) ปฏิบัติงานเก็บขนย้ายตะกอนจากลานตากตะกอนเพื่อเตรียมกำจัดต่อไป
  10) ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการภายในระบบบำบัดน้ำเสีย และคลินิก สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

  2. การจัดการน้ำผิวดิน ระบบน้ำพุ และกังหันเติมอากาศ
  1) ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ การเก็บวัชพืช ปลาตาย และเศษขยะต่าง ๆ ตลอดเวลา ให้สะอาดตลอด
  2) ปฏิบัติงานเป็นตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินทางกายภาพ ได้แก่ กลิ่น และทางเคมี เบื้องต้นได้แก่ ค่า
  ความเป็นกรด-ด่าง และค่าออกซิเจนละลายน้ำเป็นประจำทุกเดือน
  3) ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย สาหร่ายบลูม ปลาตาย ด้วยวิธีทางชีวภาพ
  4) ปฏิบัติงานทำความสะอาดน้ำพุและกังหันเติมอากาศให้มีความสวยงานตลอดเวลา
  5) ปฏิบัติงานซ่อมแซมน้ำพุและกังหันเติมอากาศ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

  3. การจัดการระบบระบายน้ำ
  1) ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดระบบระบายน้ำ ได้แก่ การเก็บวัชพืชและเศษขยะต่างๆ ให้สะอาดตลอดเวลา
  2) ปฏิบัติงานเปิด-ปิดสถานีสูบระบายน้ำฝน ได้แก่ สถานีสูบระบายน้ำฝนบริเวณอาคารวิศวกรรมศาสตร์ อาคารชลศาสตร์ 1 (ทิศเหนือ) และอาคารชลศาสตร์ 2 (ทิศใต้)
  3) ปฏิบัติงานป้องกันน้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยเมื่อเกิดกรณีฝนตก
  4) ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสถานีสูบระบายน้ำฝนทั้งหมด

  4. การจัดการระบบน้ำประปาและระบบดับเพลิง
  1) ปฏิบัติงานตรวจสอบการรั่วไหลจากระบบท่อประปาทั้งหมด
  2) ปฏิบัติงานซ่อมแซมท่อประปาที่เกิดความเสียหาย
  3) ปฏิบัติงานทำความสะอาดบ่อวาล์วประปาควบคุมการเปิดปิดน้ำประปา
  4) ปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานีสูบแรงดันน้ำประปา
  5) ปฏิบัติงานจดมิเตอร์ประปาของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละเดือน เพื่อประกอบการแจ้งกองคลังเพื่อเรียกเก็บค่าน้ำประปาจากหน่วยงาน
  6) ปฏิบัติงานตรวจเช็คแรงดันหัวดับเพลิงทุกจุดร่วมกับงานจราจรและความปลอดภัย
  7) ปฏิบัติงานเปิด-ปิด ระบบประปา บ่อวาล์วประปาตามที่ได้รับอนุมัติ

  ภาระงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  1) เข้าร่วมการเป็นคณะกรรมการหรือผู้ควบคุมงานต่างๆตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย
  2) ปฏิบัติงานพิเศษโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ)

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 785 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 1113
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ