รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  17 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กันยายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และมีความรู้ในเส้นทางเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล
 • อายุไม่เกิน :
  25 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

  2. เพศชาย อายุระหว่าง 25-40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร และแนบเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร

  3. มีใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป นับจนถึงวันปิดรับสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครงาน

  4. มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และมีความรู้ในเส้นทางเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริการรับ – ส่ง ข้าราชการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานราชการของคณะฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

  2. ดำเนินงานตรวจสอบภารกิจประจำวันผ่านระบบและบันทึกการให้บริการ และการใช้ยานพาหนะประจำวัน รวมไปถึงบันทึกระยะทาง น้ำมันหลังเสร็จสิ้นการใช้ยานพาหนะ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา

  3. ตรวจสอบและดูแลสภาพของยานพาหนะก่อนใช้งาน อาทิ ตรวจสอบเครื่องยนต์ แจ้งความบกพร่องของเครื่องยนต์ และทำความสะอาดยานพาหนะหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว

  4. การให้บริการส่วนสวัสดิการนอกเวลาราชการ เฉพาะในวันทำการ ตั้งแต่ 17.00-21.00 น.

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

   - ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :