รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (สแกนแฟ้มเอกสารเวชระเบียน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเวชระเบียน
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  17 กันยายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา พณิชยกรรม และบริหารธุรกิจ

  ๒. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

  ๓. มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๔. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

  ๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

  ๗. มีใจรักงานบริการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. เก็บเอกสารเวชระเบียนจากหน่วยตรวจ

  ๒. คัดแยกเอกสารเวชระเบียน

  ๓. สแกนเอกสารเวชระเบียนเข้าระบบ SSB

  ๔. บันทึกข้อมูลการจัดเก็บเอกสารเข้าระบบ Freezing

  ๕. ให้บริการยืม-คืน เอกสารเวชระเบียนให้กับหน่วยงานที่ขอยืม

  ๖. สแกนเอกสารนอกโรงพยาบาลเข้าระบบ SSB

  ๗. บันทึกซีดีข้อมูลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลด้วยระบบ SSB

  ๘. ติดตามเอกสารเวชระเบียน

  ๙. ให้บริการสืบค้นเอกสารเวชระเบียน

  ๑๐. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้งาน

  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบปฏิบัติด้านการคัดแยกเอกสาร และการใช้คอมพิวเตอร์

  ๒. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๙,๔๐๐ บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 1047
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :