รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบัญชี ฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการลงทุน การเงิน การบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรอง)
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
  4. หากสามารถใช้โปรแกรม SAP, Access, PowerPoint จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. กรณีมีประสบการณ์ด้านการลงทุน การเงิน การบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ (กรุณาแนบหนังสือรับรองการผ่านมาด้วย)
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  7. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  จัดทำสถานะเงินลงทุนรายเดือน วิเคราะห์และรายงานผลและแผนทุนรายไตรมาส จัดทำและวิเคราะห์รายงานเคลื่อนไหวเงินลงทุน วิเคราะห์ติดตามและดูแลเงินคงเหลือให้เพียงพอกับการเบิกจ่ายลงทุน จัดทำสถานะเงินลงทุนรายเดือนวิเคราะห์พร้อมรายงานผล วิเคราะห์และจัดทำเงินลงทุนอื่นๆ ทบทวน วิเคราะห์ บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน และภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  19,500.00 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ