รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  1 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์งานวิจัยทางด้านสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ ที่ใช้องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดสัญชาติ
  2. ปริญญาเอกทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ เป็นต้น  (1 อัตรา สำหรับด้านจิตวิทยา)
  3. หากมีประสบการณ์งานวิจัยทางด้านสุขภาพ นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ ที่ใช้องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ(อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี หรือดีมาก และผ่านเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 โดยมีเอกสารรับรองผลทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้

  - IELTS (Academic Module)6

  - TOEFL IBT (Internet Based)79

  - TOEFL ITP 550

  - TOEFL CBT213

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ

  • Any nationality
  • Doctoral degree in Social Sciences including but not limited to sociology, psychology, anthropology, economic, policy, management  (1 position for psychology)
  • High proficiency in English (reading, speaking, listening and writing)
  • Experiences in health social sciences and international publications is a plus

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานมอบหมายพิเศษอื่นๆ เพื่อส่วนรวม

  Teaching, research, academic service and other assignments

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รอบแรก คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธินำเสนอผลงานวิชาการและการอภิปรายประเด็น                       ทางข้อเขียน (Shortlist Candidate)

       รอบสอง  1) นำเสนอผลงานทางวิชาการและสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

                    2)        ทดสอบแบบประเมินทางด้านจิตวิทยา

                   3) ทดสอบสอน

  First round        Selecting eligible applicants (shortlist applicants)  

  Second round    1) Presenting academic work (in English) and Interview

                        2) Self-report psychological test

                        3) Teaching knowledge test

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  Salary   31,500 Baht  

  อัตราเงินเดือน   31,500 บาท   

  สิทธิประโยชน์ ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ