รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานบริการการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  2 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
  2.สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบสด.8)
  3.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
  ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 4
  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 433 คะแนน
  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 48 คะแนน
  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  4.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับดี
  5.มีความสามารถในบริหารโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนมีความสามารถในการสรุปผล
  การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานการประชุม
  6.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  7.มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น ขยัน อดทน เสียสละ มีความละเอียดรอบคอบ และเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี สามารถให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้
  8.สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาในบางช่วงเวลาได้
  9.สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  10.มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
  11.หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติงานโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ ได้แก่ จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ จัดสัมมนาโครงการ จัดทำรายงานการประชุม จัดทำประกาศต่าง ๆ ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาในโครงการ เรื่องการจัดการศึกษา การสนับสนุนทุนค่าใช้จ่ายในโครงการ ตลอดจนจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโครงการ
  2.ปฏิบัติงานด้านการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ประสานงานกับส่วนงาน
  เพื่อจัดทำข้อมูลจำนวนรับสมัคร/ เกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละรอบของการรับสมัคร ประสานงานกับทปอ. 
  เพื่อรับ-ส่งข้อมูลการคัดเลือกผ่านระบบ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนและผู้ปกครองในการรับสมัคร
  3.ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ภายในกองบริหารการศึกษา เช่น โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
  4.ปฏิบัติงานจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองบริหารการศึกษา
  5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2.สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ