รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  29 สิงหาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 22-30 ปี 
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) เป็นต้น
  5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - จัดเตรียมเอกสาร ถ่ายเอกสาร ช่วยจัดซื้อวัสดุ พิมพ์งานต่างๆ เวียนหนังสือ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  11,500 บาท  และเงินค่าครองชีพ 785 บาท  รวม 12,285 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ