รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 6 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาเอกหรือเทียบเท่าปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านทันตกรรมจัดฟัน

        ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ : คุณวุฒิปริญญามหาบัณฑิต (ป.โท) หรือประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน

  2. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนสอบ

  ตำแหน่ง

  อาจารย์

  ผู้ช่วยอาจารย์

  1

  IELTS (Academic Module)

  6

  3

  2

  TOFEL IBT      

  79

  29

  3

  TOFEL ITP      

  550

  390

  4

  TOFEL CBT    

  213

  90

  5

  TOEIC 

  -

  400

  6

  MU GRAD Test

  80

  36

  7

  MU-ELT

  -

  56

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. รับผิดชอบงานบริการด้านวิชาการหรือวิชาชีพในงานสาขาทันตกรรม    จัดฟัน ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
  2. ภาระงานการเป็นที่ปรึกษา การควบคุม การประเมินผลการศึกษา ของทั้งนักศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาหลังปริญญา
  3. รับผิดชอบงานด้านการวิจัย
  4. ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการเพื่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      

  - คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก : 31,500 บาท

  - คุณวุฒิปริญญามหาบัณฑิต (ป.โท) หรือประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน (อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา)

   สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (๑๐,๐๐๐ บาท),ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :