รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  4 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  24 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  22 ตุลาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านงานสารบรรณหรืองานบริหารธุรการอย่างน้อย 1 ปี และมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ระดับดี และสามารถใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เช่น ระบบ Share Information Service System จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า

  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว)

  3. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านงานสารบรรณหรืองานบริหารธุรการอย่างน้อย 1 ปี และมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ระดับดี และสามารถใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เช่น ระบบ Share Information Service System จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับ-ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MU-SIS)

  2. งานคัดแยกหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการ

  3. งานบันทึกข้อมูลตามภาระงานของหน่วยสารบรรณ

  4. งานทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยสารบรรณ

  5. งานทำลายหนังสือราชการประจำปีของหน่วยสารบรรณ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

     สอบข้อเขียน, สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       11,500 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                   

  - ตรวจสุขภาพประจำปี            

  *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ