รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานห้องสมุด (ดูแลห้องสมุด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาวิจัย และวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  14 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  12 ตุลาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร

  2. วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขา (หากจบด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

  3. สามารถเขียน Website ได้

  4. มีบุคลิกดี รักและสนใจงานบริการสารสนเทศ

  5.  มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์สำนักงานและใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การตกแต่งภาพ และการออกแบบได้

  6.  มีประสบการณ์ด้านการเขียน Website จะได้รับการพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. จัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website หน่วยงาน

  ๒. จัดทำสื่อ Graphic และ Multimedia สำหรับการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์

  ๓. จัดทำคลังความรู้ของหน่วยงาน

  ๔. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยประจำห้องสมุด

  ๕. จัดทำและเก็บรวบรวมสถิติบริการเกี่ยวกับห้องสมุด

  ๖. คำแนะนำ ตอบปัญหาแก่ผู้รับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความเข้าใจในงานห้องสมุด

  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) 

  ๒. สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติด้านงานห้องสมุด ๓ วัน (เฉพาะผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่าน)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 11,500 บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0-2849-6600 ต่อ 1047 งานทรัพยากรบุคคล
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :