รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยอำนวยการเเละเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  3 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  12 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  12 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

  2. เพศหญิง

  3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  4. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานและการสืบค้นข้อมูล รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานมีจิตบริการ และอดทนต่อภาวะกดดันในการทำงานได้ดี

  5. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. งานด้านสารบรรณ อาทิ ร่าง/พิมพ์ หนังสือ รับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MU-SIS) จัดเก็บเอกสาร รวมถึงการสืบค้นข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

  2. งานด้านตารางเวลานัดหมาย อาทิ ประสานงานและบันทึกการนัดหมาย คลินิก/หน่วยงาน ตารางการเรียนการสอน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารการประชุม เป็นต้น

  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล อาทิ มอบหมายงานและติดตามผลการดำเนินงานของงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี เป็นต้น

  4. ประสานงานและดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

  5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       คุณวุฒิปริญญาตรี : 15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)                         

   - ตรวจสุขภาพประจำปี  

   - ฯลฯ  

  *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ