รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  22 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  2 ตุลาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  3 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  3 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 40 ปี 
  2. เพศ ชาย (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. เตรียมสารเคมี เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คู่มือปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรมสำหรับงานการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
  2. ดูแล และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม
  3. บริหารจัดการวัสดุวิทยาศาสตร์ และจัดทำบันทึกรายการสารเคมี เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  4. ดูแลความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม
  5. หากสามารถซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในเบื้องต้นให้ใช้งานตามปกติได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  19,500 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ