รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานควบคุมคุณภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  27 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  16 ตุลาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

  2.  เพศชาย  อายุไม่เกิน 35  ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  4.  หากมีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ หรือเกี่ยวกับด้านสัตว์ทดลอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลอง ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิทยาศาสตร์และสัตวแพทย์
   1. เตรียมความพร้อมของห้อง เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์และรับ/ส่งสัตว์ทดลองในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพ
   2. สลบสัตว์ทดลองด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้เหมาะสม ต่อการเก็บเลือดและการทำให้สัตว์ตาย  อย่างสงบ
   3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานตรวจสอบคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลองและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  2. ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ
  3. ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure ; SOP) ตามระบบมาตรฐานที่ศูนย์ฯ ได้รับการรับรอง
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  11,500 บาท (ค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ