รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  บุคลากร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  28 สิงหาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กันยายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์,จิตวิทยา, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, สื่อสารมวลชน,  
  เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อาทิ โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop, SPSS เป็นต้น

  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. งานสรรหาคัดเลือก และงานบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
  2. งานบริหารอัตรากำลัง
  3. งานบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       ๑๕,๐๐๐ บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

   - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                   

  - ตรวจสุขภาพประจำปี          

  *ความก้าวหน้าในสายงาน         มี

  อกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงาน
                                        มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :