รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  กองพัฒนาคุณภาพ
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทางวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)

  3. มีความรู้เรื่องระบบฐานข้อมูล (Database System) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบระบบการทำงาน และพัฒนาระบบการทำงานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์

  ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  5. มีใจบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้แรงกดดันได้

  6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และสามารถทำงานล่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมายได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย
  2. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบการพัฒนาคุณภาพจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย
  3. ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
  4. ดำเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย
  5. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง
  3. ประเมินวัดคุณลักษณะวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล
  4. สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ