รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  21 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
  • มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือรังสีเทคนิค
  • มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการ ทั้งด้านการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิคหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ในด้านการสอนการวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ หรือรังสีเทคนิคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.    สอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  ๒.    ดำเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
  ๓.    ปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการ และร่วมพัฒนากระบวนการให้บริการทางสุขภาพ
  ๔.    การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ๕.    การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา
  ๖.    งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอผลงานความเชี่ยวชาญ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ   ๓๑,๕๐๐    บาท

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ