รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (หน่วยการเงินและบัญชี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  25 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  15 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  2. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือการเงิน

  3. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี และการเงินไม่ต่ำกว่า 1 ปี

  4. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

  5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office , Internet และงานระบบ SAP (MU-ERP)

  6. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

  7. มีความมุ่งมั่น พร้อมเรียนรู้ และสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามารถทำงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานระบบ ERP (Module AR รับและGL)

  • บันทึกรับรายได้ทุกประเภทของส่วนงาน
  • จัดทำเช็คขึ้นเงินในระบบ
  • จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้
  • ตรวจสอบข้อมูล/จัดทำ และวิเคราะห์รายงานทางการเงินเป็นประจำทุกเดือน
  •  รายงานทุนคงเหลือแยกตามประเภทสินทรัพย์
  • รายงานความเคลื่อนไหวรายได้/ค่าใช้จ่าย
  • รายงานประเภทรายได้
  • ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
  • กระทบยอดครุภัณฑ์และวัสดุคงคลังกับหน่วยพัสดุทุกเดือนและทุกสิ้นปีงบประมาณ

  2. งานด้านการเงินและบัญชี

  • Sierra/ใบนำฝากเงิน และออกใบเสร็จรับเงินประเภทของส่วนงาน
  • บันทึกความเคลื่อนไหวเงินสด และปิดบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน
  • ตรวจเช็ค Statement  ของธนาคาร(เงินงบประมาณ/เงินรายได้/เงินทดรองจ่าย)
  • บันทึกรายการในสมุดทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง(สมุดเอกสารแทนตัวเงิน/ทะเบียนคุมเช็คเงินรายได้/ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร)
  • จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดรายได้ทุกประเภทและกระทบยอดกับข้อมูลในระบบ ERP
  • ควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของส่วนงาน และจัดเก็บเอกสารทางการเงินทุกประเภท
  • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยและติดต่อธนาคาร             

  3.   งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท          

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ