รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานรักษาความปลอดภัย ( งานจราจรและความปลอดภัย )
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
  2. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
  3. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  4. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพดี มีระเบียบวินัย และมีความอดทน
  6. ช่างสังเกต มีไหวพริบปฏิภาณดี และมีความซื่อสัตย์
  7. สามารถทำงานเป็นผลัดหรือกะได้
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เนื่องจากต้องให้บริการดูระบบ CCTV ย้อนหลัง
  9. หากสามารถใช้วิทยุสื่อสารข่ายของทางราชการได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.กำกับ ควบคุม ดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยระบบเอกชน ทั้ง 5 สัญญาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
  2.ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้ปลอดภัยจากโจรกรรม และอาชญากรรม
  3.ดูแลรถ ห้ามจอด ขาว - แดง/ขาว – เหลือง หรือที่ห้ามจอด หากผิดกฎจราจรบังคับล้อ เสียค่าปรับ
  4.ตรวจตราลาดตระเวน และลงชื่อกำกับ ณ จุดตรวจที่กำหนด
  5.ประจำวิทยุสื่อสาร (Base Station) ข่ายของทางราชการ 142.525 MHz
  6.จัดการจราจรในพื้นที่ส่วนกลางในชั่วโมงเร่งด่วน หรือเกิดเหตุคับขัน
  7.ให้บริการช่วยเหลือด้านอุบัติเหตุ
  8.ให้บริการช่วยเหลือจับสัตว์ร้าย
  9.ให้บริการช่วยเหลือ กรณีรถเสีย
  10.ให้บริการตัดโซ่จักรยาน
  11.บันทึกรายงานเหตุการณ์นำส่งผู้บังคับบัญชา
  12.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ 8,690 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  คุณรรินทิพย์ โทร. 0 2849 1113
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ