รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คนสวน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  2 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับวุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2.สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถยก แบก เคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของหนักได้
  3.มีประสบการณ์ปฏิบัติในขั้นตอนการเพาะชำต้นไม้สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ
  4.มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร เพื่อใช้ในการปลูกในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ใช้จัดนิทรรศการ และกิจกรรมของหน่วยงาน
  2.ดูแลแปลงปลูก ตัดแต่ง รดน้ำ ใส่ปุ๋ย และกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชในแปลงสาธิต
  3.ดูแลความเรียบร้อยของแปลงปลูกสมุนไพรที่ได้รับมอบหมาย
  4.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ 8,690 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  โปรดติดต่อคุณรรินทิพย์ 0 2849 1113
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ