รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (หน่วยผลิตและบริการ e-lecture )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  25 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  23 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  7 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  ๒. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา                            

      หรือโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๓. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในผลิตสื่อ การตัดต่อวิดีทัศน์ โปรแกรมตกแต่งภาพ infographics          

  ๔. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริการเทคโนโลยีการศึกษา (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ๕. มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีทัศน์ อุปกรณ์บันทึกภาพ และระบบโสตทัศนูปกรณ์

      เช่น ระบบภาพ, ระบบเสียงและระบบไฟ

  ๖. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจให้บริการ และมีความสามารถในการประสานงานและสื่อสารได้ดี

  ๗. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ซึ่ง

      ต้องมีอายุ ไม่เกิน ๒  ปี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบงานผลิต ออกแบบ สื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานในรูปแบบดิจิทัล e-lecture
  2. ให้บริการสื่อการเรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานในรูปแบบดิจิทัล e-lecture
  3. ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ถ่ายวีดิทัศน์ บันทึกเสียง ตัดต่อวีดิทัศน์ และถ่ายภาพ เพื่อใช้เป็นสื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์
  4. ช่วยปฏิบัติงานให้บริการยืม - คืน สื่อการศึกษา รวมถึงการให้บริการห้องกลุ่ม Multimedia Room
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก :     สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :               - คุณวุฒิปริญญาตรี  ๑๙,๕๐๐ บาท

                                      - คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๒,๗๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ