รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  26 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  11 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านระบบบริหารโรงพยาบาล สถิติ และทักษะการใช้ Microsoft Excel, Word, Power Point ที่ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ บัญชี
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  4. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ เพื่อนำเสนอผลสรุปการบริหารโรงพยาบาลในด้านต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
  2. วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ/แผนงาน ที่หน่วยบริหารธุรกิจในโรงพยาบาลได้รับมอบหมาย
  3. จัดทำรายงานการประชุมและติดตามการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาแก่ผู้บริหาร
  4. บริหารจัดการ เอกสารเกี่ยวกับอัตราอวัยเทียม อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
  5. ดำเนินการติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล
  6. ร่างพิมพ์-ตอบจดหมายทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  7. ประชุมและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 19,500 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ