รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย (โครงการวิจัยการพัฒนาการพิสูจน์เอกลักษณ์การดื้อต่อยาต้านแบคทีเรียและความสัมพันธ์ของเชื้อแบคทีเรียระหว่างสัตว์และมนุษย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
 • เปิดรับสมัคร :
  25 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  11 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาอาหาร

  3. มีความสามารถในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย ตรวจความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาปฏิชีวนะ

  4. หากมีประสบการณ์ด้านเทคนิคอณูชีววิทยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานในด้านอื่นๆ

  6. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. มีความสามารถในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย ตรวจความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาปฏิชีวนะ

  2. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  19,500.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415242 ต่อ 1417
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ