รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักอาชีวอนามัย ( งานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  11 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)

  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29  คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390  คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90  คะแนน

  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400  คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36  คะแนน

  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56  คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี

  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้

  7. รักงานบริการ สามารถปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ และสามารถประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้

  8. หากมีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์การทำงาน หรือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
  2. ตรวจสอบ ดูแล และตรวจประเมิน พร้อมให้คำแนะนำส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้
  การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. ฝึกอบรม และสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
  4. แนะนำและให้ความรู้แก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ให้ส่วนงานต่าง ๆ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทราบ
  6. ประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลทุกด้านของงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระหว่างส่วนงาน
  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  7. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอต่อคณะกรรมการเครือข่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อการบริหารและการพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยของศูนย์ฯ

  8. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  -
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ