รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  29 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  29 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้และความสามารถในการออกแบบเป็นอย่างดีและมีความคิดสร้างสรรค์
  3. สามารถใช้โปรแกรม PHP, HTML, JavaScript, MS SQL SERVER  ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้อย่างเป็นระบบ
  5. มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความเข้ารู้ความเข้าใจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  8. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  9. มีความรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  10.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะ  วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  11.  มีความสามารถในการทำ Mobile Application
  12.  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบการพัฒนาระบบงานสารสนเทศในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ดำเนินการให้ความรู้และให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี         อัตราเงินเดือน   ๑๙,๕๐๐ บาท
  2. คุณวุฒิปริญญาโท          อัตราเงินเดือน   ๒๒,๗๕๐ บาท

  สวัสดิการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย : ค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา คู่สมรส บุตร/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ ทุนการศึกษาบุตร/ เงินชดเชย/ เงินสงเคราะห์ /

  ประกันกลุ่ม/การพัฒนาบุคลากร/สัมมนา ฯลฯ 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 4125 ext. 251
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ