รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • เปิดรับสมัคร :
  5 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  27 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  28 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านงานควบคุมคุณภาพ หรือการใช้เครื่องมือ LC-MS หรือ GC-MS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
  (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
  4. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานในห้องด้านปฏิบัติการ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น
      ก. เตรียมตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพยาสมุนไพรตามข้อกำหนด (Specifications)
      ข. วิเคราะห์ยาสมุนไพร ด้วยเทคนิค Liquid chromatography, gas chromatography และ/หรือ mass spectrometry
      ค. บันทึก สรุป และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
      ง. ช่วยจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (work instructions หรือ standard operating procedures) ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติได้
      จ. ช่วยอาจารย์ในการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือแก่นักศึกษาหรือบุคลากรใหม่
      ฉ. รับผิดชอบ ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานให้พร้อมใช้และมีความถูกต้องอยู่เสมอ
      ช. ดูแลให้มีการสอบเทียบเครื่องมือเมื่อถึงกำหนด วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น กรณีเครื่องมือขัดข้อง ประสานงานการซ่อมแซม
      ซ. รับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่บริเวณที่ปฏิบัติงาน
  2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เข้าร่วมประชุมภาควิชา ร่วมประชุมทีมห้องปฏิบัติกร ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 22,750 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ