รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( งานพัฒนาการศึกษา )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  2 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  7 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)

  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์

  ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29  คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390  คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90  คะแนน

  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400  คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36  คะแนน

  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56  คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  4. มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการผลิต การออกแบบ การถ่ายทำ และการตัดต่อวิดีโอ

  โมชันกราฟิก (Motion graphic) และสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถใช้ซอฟต์แวร์สำหรับตัดต่อวิดีโอ เช่น Final Cut Pro, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom)

  6. มีความรู้ความสามารในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล สรุปผลข้อมูล นำเสนอ และจัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในระดับดี

  7. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และการใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

  8. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี และมีจิตบริการ

  9. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

  10. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดทำบทเรียนออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วางแผน ผลิต ออกแบบ ถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ โมชันกราฟิก และสื่อมัลติมีเดีย สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
  2. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการออกแบบพัฒนารายวิชาออนไลน์แก่คณาจารย์ และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ
  3. ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการพัฒนารายวิชาออนไลน์แต่ละรายวิชา
  4. ช่วยเหลือคณาจารย์และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom)
  5. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อนำมาปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหา แบบทดสอบ และอื่น ๆ
  6. ค้นหา ศึกษาสื่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้กับโครงการให้เกิดประโยชน์
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 0 2849 6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :