รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  10 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  23 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการทำงาน หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม หรือการประเมินผลกระทบสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัย   สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล และคุณวุฒิปริญญาโท สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม   สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการทำงาน หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานระบาดวิทยา        สิ่งแวดล้อม หรือการประเมินผลกระทบสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม
  3. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
  4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี ดังนี้
   ๕.๑ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ
   ๕.๒ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ               ๕.๓ TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ                                 ๕.๔ TOEFL- CBT ไม่ตำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ                             ๕.๕ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๑ บททั่วไป
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานการสอน
  2. งานวิจัย
  3. งานบริการวิชาการ
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

  ๒. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

  ๓. ประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      ๓๑,๕๐๐ บาท

  สวัสดิการด้านสุขภาพ        การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ