รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  26 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ดังต่อไปนี้ 
      - Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint)
      - หากสามารถใช้งานโปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
      - วิเคราะห์/ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากเว็บไซต์ของทางราชการ หรือเอกชน
  5. มีความละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร
  6. มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจที่รักในงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับผิดชอบประสานงานในการเสนอขอทุนวิจัยทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานเมื่อได้รับอนุมัติทุนการส่งรายงานความก้าวหน้าและการปิดโครงการทุนวิจัย
  2. รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยทุกประเภท อาทิเช่น ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสรุป วิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านและจัดทำเป็นรายงานได้
  3. สืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิเช่น TCI, Scopus, WOS, EBSCO, Pubmed เป็นต้น
  4 สืบค้นค่า Quartile, Impact Factor, TJIF
  5. ประสานงานในด้านมาตรฐานงานวิจัย กฎ ระเบียบด้าน Biodiversity, Biosafety
  6. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย อาทิ การเสนอขอทุนวิจัย ประชุม อบรม และกิจกรรมอื่นๆ
  7. รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ และการนำงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมของคณะฯ ดังนี้
      7.1 การนัดหมายเจรจา จัดประชุมกลุ่มย่อยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน
      7.2 ประสานภายในคณะฯ เพื่อแจ้งผู้เชี่ยวชาญรับดำเนินงาน
      7.3 ประสานงานในขั้นตอนการจัดทำสัญญาระหว่าภายในและภายนอกคณะฯ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
      7.4 ประสานงานในการปิดโครงการ
      7.5 ประสานงานในการนำงานวิจัยออกไปสู่ผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้/บริการ และการจดสิทธิบัตร รวมถึงการเจรจาตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของงานวิจัยร่วมกบสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
      7.6 รวบรวมข้อมูลงานรับทำวิจัยและบริการวิชาการทุกประเภท สรุปวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำเป็นรายงานได้
  8. รับผิดชอบในงานด้าน กฎ ระเบียบด้าน Biodiversity, Biosafety สัตว์ทดลอง
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ