รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( งานเครื่องมือกลาง )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  14 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  21 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  1 มีนาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 3

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

  - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

  - คะแนน MU-ELT ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/Internet/Video Conference Meeting ได้ในระดับดี

  5. เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดเป็นระบบ สามารถแสดงผลการค้นคว้าออกมาได้ง่ายและชัดเจน ทั้งการพูดและการเขียน

  6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็ว มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน และได้ใจความ

  7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

  8. มีความสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทัศนคติที่ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแลงานเอกสารของศูนย์เครื่องมือ การทำสัญญาเช่าพื้นที่ห้องปฏิบัติการ

  2. ดูแลประสานงานเรื่องทั่วไป และอบรม สัมมนา

  3. ดูแลการเก็บข้อมูล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือ จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาความเข็มแข็งฯ ศูนย์เครื่องมือศาลายา

  4. ดูแลการเบิกเงินค่าอบรม สัมมนา การเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของศูนย์ฯ

  5. บริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุทั้งหมดของศูนย์เครื่องมือ การเบิกพัสดุ การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์

  6. ดูแลและประสานงานระบบการจองใช้เครื่องมือของศูนย์ฯ 

  7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 19,500 บาท คุณวุฒิปริญญาโท 22,750 บาท
  หากมีประสบการณ์การทำงานตรงตามตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์

   

 • หมายเหตุ :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  -
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ