รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานช่าง )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและธุรการ
 • เปิดรับสมัคร :
  15 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท ทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา สาขาบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานช่าง และงานบริหารงานอาคารสถานที่
  4. มีสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป AUTO CAD, Microsoft Office และ Internet ได้
  5. มีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานช่าง  โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อาทิ การวางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง แก้ไข  ติดตามประเมินผล  ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ บริหารจัดการและจัดระบบงาน ศึกษา  รวบรวม สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย พัฒนา จัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการควบคุมตรวจสอบ กำกับดูแลงาน บริหารจัดการงานช่างต่าง ๆ อาทิ การสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง และบำรุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะและไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ ตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านช่าง คำนวณรายการ  ประมาณราคาในการดำเนินงานทางด้านช่าง  ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่  ให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับงานช่าง  เป็นที่ปรึกษา และประสานงานเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานช่าง รวบรวม จัดทำข้อมูล และรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง  พร้อมข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   - คุณวุฒิปริญญาตรี  19,500 บาท

   - คุณวุฒิปริญญาโท  22,750 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ