รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการวิจัยและวิชาการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เปิดรับสมัคร :
  23 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  16 มกราคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  16 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการ การสนับสนุนงานด้านวิชาการ/ด้านวิจัย หรือการจัดทำฐานข้อมูลโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office เป็นต้น
  3. มีทักษะการสื่อสาร  การประสานงาน มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  6. มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการ การสนับสนุนงานด้านวิชาการ/ด้านวิจัย หรือการจัดทำฐานข้อมูลโครงการจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงาน ติดตามการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดำเนินโครงการรับจ้างทำวิจัยและบริการวิชาการ ในแต่ละงวดตามเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลง
  2. จัดทำเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) ค่าจ้างดำเนินโครงการรับจ้างทำวิจัยและบริการวิชาการ
  3. ตรวจสอบข้อมูล/จัดเตรียมเอกสาร ส่งงานการเงินและบัญชี เพื่อจัดสรรเงินค่าจ้างดำเนินโครงการรับจ้างทำวิจัยและบริการวิชาการ
  4. ประสานงานแจ้งการจัดสรรเงินและจัดส่งเอกสารการจัดสรรเงินไปยังผู้เกี่ยวข้อง
  5. จัดทำระบบ/ทะเบียนคุม เพื่อกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดำเนินโครงการรับจ้างทำวิจัยและบริการวิชาการ ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง
  6. จัดเก็บและรักษาข้อมูลโครงการรับจ้างทำวิจัยและบริการวิชาการให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและใช้ตรวจสอบย้อนกลับได้
  7. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญ อ่อนไหวและควบคุมดูแลการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1.  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
  2. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 19,500. บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496050
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ