รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักกายภาพบำบัด (กายภาพบำบัดด้านเด็ก )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • เปิดรับสมัคร :
  28 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  25 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
  3. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ปริญญาโท ทางด้านกายภาพบำบัด
  4. มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
  5. มีประสบการณ์ทางด้านคลินิก (กายภาพบำบัดทางเด็ก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถให้บริการทางกายภาพบำบัด และงานบริการวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. สามารถคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกด้านกายภาพบำบัด
  8. สามารถทำงานวิจัยด้านกายภาพบำบัด ประสานงานและสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
  9. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  10. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานให้บริการกายภาพบำบัดในด้านการป้องกัน ส่งเสริม  รักษา และฟื้นฟู สำหรับเด็กปกติและเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ และการควบคุมด้านการเคลื่อนไหว
  2. รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานในศูนย์กายภาพบำบัด
  3. ประสานงานการจัดตารางฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัด
  4. สอนการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษากายภาพบำบัด
  5. ร่วมทำวิจัยกับบุคลากรในคณะกายภาพบำบัด
  6. ทำงานด้านเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลวิชาการต่างๆ
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต 15,800 บาท / วุฒิปริญญาโท 17,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ