รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
 • เปิดรับสมัคร :
  13 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  9 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  1 เมษายน 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  29 มีนาคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านงานโสตทัศนศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญาญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

  2.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  3.หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านงานโสตทัศนศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีจิตบริการ และอดทนต่อภาวะกดดันในการทำงานได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. รับผิดชอบในการประสานงาน ควบคุม ดูแลรักษา ที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนศึกษาของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร อาทิ  การผลิตสื่อวีดีทัศน์ ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง จัดสถานที่ห้องประชุม อบรม สัมนา เป็นต้น
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายถาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อาทิ การถ่ายภาพทางการแพทย์เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค การถ่ายภาพบุคคล การออกหน่วยบริการด้านสุขภาพ และถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน
  3. ควบคุมดูแลการผลิตสื่อ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สติกเกอร์  สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมไปถึงการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  4. งานบริการข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานสถิติข้อมูลด้านความเสี่ยงด้านต่างๆ ในหน่วยงานแก่ผู้บังคับบัญชา
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)                       

   - ตรวจสุขภาพประจำปี  

  - ฯลฯ

  *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ