รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  11 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  28 ธันวาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาโท   ด้านอักษรศาสตร์  ศิลปศาสตร์  สังคมศาสตร์  หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยต้องจบปริญญาตรีด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มาก่อน

  2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

  คะแนน

  IELTS (Academic Module)

  TOEFL IBT (Internet Based)

  ๔๐

  TOEFL- ITP

  ๔๓๓

  TOEFL- CBT

  ๑๒๐

  TOEIC

  ๕๐๐

  MU GRAD Test

  ๔๘

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้เป็นอย่างดี

  4. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีจิตให้บริการ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ

  2. รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงานความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

  3. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ อาคันตุกะชาวต่างประเทศ อาจารย์ นักวิจัย

  4. ร่าง โต้ตอบจดหมายภาษาต่างประเทศ เขียนข้อเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษ แปลเอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

  5. ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบข้อเขียน 

  - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท  22,750 บาท/เดือน 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415000 ต่อ 1118
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :