รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  18 ธันวาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  18 มกราคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้ในการในด้านพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในงานด้านพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดคลังสินค้า การเบิกจ่ายต่างๆ เป็นต้น
  • มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  • มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office หรือค้นหาใน Internet
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดคลังสินค้า ควบคุมทรัพย์สินของส่วนราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุทั่วไป เช่น การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ จัดทำการเบิกเกี่ยวกับงานพัสดุ รายงานแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมพัสดุ บริหารสัญญาซื้อหรือจ้าง ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ เป็นต้น

  และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี  เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

  สิทธิประโยชน์ - ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ